Commit 4ba6acd5 authored by Fjoerfoks's avatar Fjoerfoks Committed by Eugen

Update nl.jxs (#1766)

Some rewording and switching to infinitive localization.
parent 061922b3
const nl = {
"column_back_button.label": "terug",
"lightbox.close": "Sluiten",
"loading_indicator.label": "Laden...",
"status.mention": "Vermeld @{name}",
"status.delete": "Verwijder",
"status.reply": "Reageer",
"loading_indicator.label": "Laden",
"status.mention": "@{name} vermelden",
"status.delete": "Verwijderen",
"status.reply": "Reageren",
"status.reblog": "Boost",
"status.favourite": "Favoriet",
"status.reblogged_by": "{name} boostte",
"status.sensitive_warning": "Gevoelige inhoud",
"status.sensitive_toggle": "Klik om te zien",
"video_player.toggle_sound": "Geluid omschakelen",
"account.mention": "Vermeld @{name}",
"account.edit_profile": "Bewerk profiel",
"account.unblock": "Deblokkeer @{name}",
"account.unfollow": "Ontvolg",
"account.block": "Blokkeer @{name}",
"account.follow": "Volg",
"video_player.toggle_sound": "Geluid in-/uitschakelen",
"account.mention": "@{name} vermelden",
"account.edit_profile": "Profiel bewerken",
"account.unblock": "@{name} deblokkeren",
"account.unfollow": "Ontvolgen",
"account.block": "@{name} blokkeren",
"account.follow": "Volgen",
"account.posts": "Berichten",
"account.follows": "Volgt",
"account.followers": "Volgers",
......@@ -25,7 +25,7 @@ const nl = {
"getting_started.heading": "Beginnen",
"getting_started.about_addressing": "Je kunt mensen volgen als je hun gebruikersnaam en het domein van hun server kent, door het e-mailachtige adres in het zoekscherm in te voeren.",
"getting_started.about_shortcuts": "Als de gezochte gebruiker op hetzelfde domein zit als jijzelf, is invoeren van de gebruikersnaam genoeg. Dat geldt ook als je mensen in de statussen wilt vermelden.",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon is open source software. Je kunt bijdragen of problemen melden op GitHub via {github}. {apps}.",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon is open-sourcesoftware. Je kunt bijdragen of problemen melden op GitHub via {github}. {apps}.",
"column.home": "Thuis",
"column.community": "Lokale tijdlijn",
"column.public": "Federatietijdlijn",
......@@ -37,30 +37,30 @@ const nl = {
"tabs_bar.notifications": "Meldingen",
"compose_form.placeholder": "Waar ben je mee bezig?",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.sensitive": "Markeer media als gevoelig",
"compose_form.spoiler": "Verberg tekst achter waarschuwing",
"compose_form.private": "Mark als privé",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Je besloten status wordt afgeleverd aan vermelde gebruikers op {domains}. Vertrouw je {domainsCount, plural, one {that server} andere {those servers}}? Privé plaatsen werkt alleen op Mastodon servers. Als {domains} {domainsCount, plural, een {is not a Mastodon instance} andere {are not Mastodon instances}}, dan wordt er geen indicatie gegeven dat he bericht besloten is, waardoor het kan worden geboost of op andere manier zichtbaar worden voor niet bedoelde lezers.",
"compose_form.unlisted": "Niet tonen op openbare tijdlijnen",
"navigation_bar.edit_profile": "Bewerk profiel",
"compose_form.sensitive": "Media als gevoelig markeren",
"compose_form.spoiler": "Tekst achter waarschuwing verbergen",
"compose_form.private": "Als privé markeren",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Je besloten status wordt afgeleverd aan vermelde gebruikers op {domains}. Vertrouw je {domainsCount, plural, one {that server} andere {those servers}}? Privé plaatsen werkt alleen op Mastodon servers. Als {domains} {domainsCount, plural, een {is not a Mastodon instance} andere {are not Mastodon instances}}, dan wordt er geen indicatie gegeven dat he bericht besloten is, waardoor het kan worden geboost of op andere manier zichtbaar worden voor niet bedoelde lezers.",
"compose_form.unlisted": "Niet op openbare tijdlijnen tonen",
"navigation_bar.edit_profile": "Profiel bewerken",
"navigation_bar.preferences": "Voorkeuren",
"navigation_bar.community_timeline": "Lokale tijdlijn",
"navigation_bar.public_timeline": "Federatietijdlijn",
"navigation_bar.logout": "Uitloggen",
"navigation_bar.logout": "Afmelden",
"reply_indicator.cancel": "Annuleren",
"search.placeholder": "Zoeken",
"search.account": "Account",
"search.hashtag": "Hashtag",
"upload_button.label": "Toevoegen media",
"upload_button.label": "Media toevoegen",
"upload_form.undo": "Ongedaan maken",
"notification.follow": "{name} volgde jou",
"notification.favourite": "{name} markeerde je status als favoriet",
"notification.reblog": "{name} boostte je status",
"notification.mention": "{name} vermeldde jou",
"notifications.column_settings.alert": "Desktopmeldingen",
"notifications.column_settings.show": "Tonen in kolom",
"notifications.column_settings.show": "In kolom tonen",
"notifications.column_settings.follow": "Nieuwe volgers:",
"notifications.column_settings.favourite": "Favoriten:",
"notifications.column_settings.favourite": "Favorieten:",
"notifications.column_settings.mention": "Vermeldingen:",
"notifications.column_settings.reblog": "Boosts:",
};
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment