Commit 26a892dd authored by Matt Jankowski's avatar Matt Jankowski Committed by Eugen

Fix invalid byte sequence issue in nl.jsx (#1751)

parent 8321884e
......@@ -39,8 +39,8 @@ const nl = {
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.sensitive": "Markeer media als gevoelig",
"compose_form.spoiler": "Verberg tekst achter waarschuwing",
"compose_form.private": "Mark als priv",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Je besloten status wordt afgeleverd aan vermelde gebruikers op {domains}. Vertrouw je {domainsCount, plural, one {that server} andere {those servers}}? Priv plaatsen werkt alleen op Mastodon servers. Als {domains} {domainsCount, plural, een {is not a Mastodon instance} andere {are not Mastodon instances}}, dan wordt er geen indicatie gegeven dat he bericht besloten is, waardoor het kan worden geboost of op andere manier zichtbaar worden voor niet bedoelde lezers.",
"compose_form.private": "Mark als privé",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Je besloten status wordt afgeleverd aan vermelde gebruikers op {domains}. Vertrouw je {domainsCount, plural, one {that server} andere {those servers}}? Privé plaatsen werkt alleen op Mastodon servers. Als {domains} {domainsCount, plural, een {is not a Mastodon instance} andere {are not Mastodon instances}}, dan wordt er geen indicatie gegeven dat he bericht besloten is, waardoor het kan worden geboost of op andere manier zichtbaar worden voor niet bedoelde lezers.",
"compose_form.unlisted": "Niet tonen op openbare tijdlijnen",
"navigation_bar.edit_profile": "Bewerk profiel",
"navigation_bar.preferences": "Voorkeuren",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment